Notifications
Clear all

[Klistrad] Regler i detta forum! LÄS NOGA!

1 Inlägg
1 Users
0 Likes
1,673 Visningar
(@mattias)
Inlägg: 14
Eminent Member Admin
Topic starter
 

01 Reklam och annonsering

Privata eller kommersiella annonser, så som köpes-, säljes- eller bytesannonser, inlägg innehållande reklam eller inlägg med annat innehåll som användaren tjänar pengar eller andra fördelar på, är förbjudna.

Regelns syfte är att förhindra att användarna använder forumet för annonsering av egna eller andras varor och tjänster, detta på grund av att Guldstaden´s Bryggeri i första hand är ett diskussionsforum och inte ett köp- och säljforum.

Det gamla uttryckliga förbudet mot spam är borttaget, och inkluderas numera i huvudregeln om förbud mot reklam. Vad som är spam är inte alltid alldeles självklart, bortsett från det självklara att det måste vara en viss mängd, men som utgångspunkt gäller att användaren i sig inte behöver tjäna på att posta spam. Det är alltså lika förbjudet att posta en mängd inlägg med innebörden att ett specifikt företag har rea som att posta en länk till ens egen webbshop eller liknande; i fråga om spam är det inte avsändaren som är relevant utan mängden inlägg som postas.

Regeln innebär en hel del gränsdragningsproblem som inte alltid är lätta att lösa. En ofta återkommande fråga är i vilken mån man får posta inlägg med tips om sin egen webbplats (att ha den i signaturen är fortfarande tillåtet). Här får man göra en bedömning från fall till fall men vissa huvudsakliga utgångspunkter kan ändå tas. Användarens eventuella koppling till bloggen (när detta inte är explicit), huruvida inläggen är on-topic eller off-topic (och också även om inläggen innebär en bump av tråden) samt antalet inlägg/ration som promotar stället. Av detta får man sedan göra en samlad bedömning för att se om detta är ett tillåtet postande (såsom ofta förekommer i Länktips) eller om det är otillåtet i meningen att användaren tjänar pengar eller andra fördelar på det. Referallänkar (även i signaturen) är fortfarande förbjudna, och går under kategorin inlägg med innehåll som användaren tjänar pengar eller andra fördelar på.

Kontaktannonser är förbjudna, bortsett från i vissa specifika trådar (exempelvis tråden om ressällskap till festivaler) och forum (Resekompisar). Är du osäker på gränsdragningen, kontakta en av forumets moderatorer.

Det är fortfarande tillåtet att fråga om allmänna köptips angående olika saker, så länge det inte slår över i en köpesannons. Det är således skillnad mellan "någon som säljer XX" och "någon som vet var jag kan köpa XX", där det första är förbjudet medan det andra är tillåtet.

Det är inte tillåtet att söka efter personer att intervjua eller att leta deltagare till olika undersökningar.

Företag kan i vissa fall ha möjligheten att marknadsföra sina produkter i ett specifikt forum. Detta är endast tillåtet efter godkännande från Guldstaden´s Bryggeri, och marknadsföringen kan enbart ske i det specifika forumet.

02 Upphovsrättsskyddat material

Spridning eller publicering av upphovsrättsskyddat material utan upphovsmannens tillstånd är förbjudet.

Denna regel finns för att hindra att forumet används som redskap för spridning av upphovsrättsskyddat material. Den är också den regel som har störst variation i straffskalan. 

Det är inte tillåtet att efterfråga eller publicera direktlänkar för att på illegal väg få tillgång till filer och material som exempelvis musik, filmer och datorprogram. Inte heller är det tillåtet att använda forumet som redskap för sådan spridning. Däremot är det tillåtet att länka till webbplatser och program som möjliggör detta, samt även diskutera ämnet som sådant. Det är också tillåtet att länka till etablerade webbplatser som exempelvis YouTube, även i de fall där det finns orsak att tro att den som laddat upp materialet inte innehar upphovsrätten.

Det är inte tillåtet att efterfråga eller publicera direktlänkar om streamad tv över internet i syfte att på illegal väg få tillgång till nordiska bolags sändningar eller sändningar där nordiska bolag har primärrättigheter.

Det är inte tillåtet att efterfråga eller publicera direktlänkar i syfte att marknadsföra illegal avkodning av tv-signaler (till exempel piratkort, cardsharing, dreambox).

Citat av upphovsrättsskyddade texter är tillåtna om de görs i överensstämmelse med god sed. Citatets längd får inte överstiga vad som motiveras av ändamålet. Vid citat ska källa anges.

03 Hets mot folkgrupp

Det är förbjudet att hota eller uttrycka missaktning mot särskilt utsatta grupper, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

04. Uppvigling och hot

Uppvigling och grövre hot är förbjudet. Det är också förbjudet att organisera brottslig verksamhet från forumet.

Denna regel finns för att förhindra uppmaningar om att bryta mot lagen, samt stoppa möjligheten att kunna posta mordhot eller motsvarande. Det är tillåtet att diskutera brottslig verksamhet, men inte att uppmana allmänheten att bryta mot lagen.

För att ett inlägg ska uppfattas som uppvigling krävs det att det riktar sig mot en grupp människor och inte till en enskild person. Uppmaning till en enskild person att exempelvis hacka konton eller att sätta eld på en persons bil är inte att betrakta som uppvigling.

Det måste även röra sig om en uppmaning till brottslig gärning för att det ska vara uppvigling. Brott som kan vara aktuella är exempelvis datorintrång (det vill säga att man ber andra användare att hacka ett konto) och ofredande.

Grövre hot innebär att man hotar att skada någon eller någons egendom, samt att hotet framstått som allvarligt menat. Hotet ska ha gjorts på sådant sätt eller i sådant sammanhang att det kan antas att den som är föremål för det skulle känna allvarlig fruktan för att hotet ska verkställas.

05. Barnpornografi

Det är förbjudet att efterfråga eller sprida länkar till pornografiska bilder eller filmer med personer som är under 18 år.

Denna regel finns för att hindra att forumet (via inlägg eller PM) används i syfte att sprida barnpornografi. Regeln gör undantag för länkar där gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig.

06. Användarnas anonymitet

Att på forumet (via inlägg eller i PM) eftersöka, posta, eller hota att posta, personuppgifter eller annan information som kan avslöja en annan användares identitet är förbjudet, med undantag för sådana uppgifter som användaren själv publicerat i forumet. Att sammankoppla användares alternativa konton eller konton på andra forum eller webbplatser är förbjudet.

Guldstaden´s Bryggeri Forum kan sägas bygga på två grundpelare: den fria debatten och anonymitet. Anonymiteten ger individer med marginaliserade och stigmatiserade åsikter en plattform att framföra sina åsikter utan att de riskerar att det medför några konsekvenser för deras liv.

För att denna anonymitet inte ska sättas på spel är det förbjudet att avslöja information som leder till att någon riskerar att förlora sin anonymitet. Det är exempelvis förbjudet att avslöja en annan användares namn- eller personuppgifter, adress eller telefonnummer. Även annan information som kan binda en användare till en fysisk person är förbjuden att posta.

Det är förbjudet att sammankoppla flera användare på Guldstaden´s Bryggeri med varandra eller med konto eller användarnamn på annan webbplats. Däremot får ni gärna rapportera misstankar om någon missbrukar användandet av flera konton. Om en användare själv har berättat att den har ett annat konto eller det på annat sätt är publika uppgifter kan man dock kommentera eller uppmärksamma det.

Vissa användare är dock helt öppna med vilka de är, och det är givetvis i en sådan situation fullt tillåtet att påpeka vem som ligger bakom detta konto. Det finns även exempel på andra situationer med delvis självoutning, exempelvis om en användare har skrivit mycket om var han eller hon bor, och i dessa fall är det därför inte ett brott mot regel 1.06 att i ett inlägg påpeka detta.

07. Alternativa konton

Missbruk av alternativa konton är förbjudet. Vid avstängning är det endast tillåtet att använda forumet för att diskutera sin avstängning med en moderator eller admin.

Vad regelns första mening förbjuder är missbruk. Detta kan ske på flera sätt, men det vanligaste är att samma användare postar inlägg med flera olika konton - vilka stöder varandras åsikter - och på så sätt ger användaren ett övertag i en diskussion. Detta behöver inte ske i samma tråd, utan kan också ske på andra sätt. Det är som utgångspunkt därför förbjudet att posta med olika konton i samma tråd, men det finns även fall där vi har överseende, när vi inte anser att det handlar om något missbruk. Är du osäker på regelns gränsdragning, kontakta en av forumets moderatorer.

Andra meningen förbjuder all forumaktivitet under tiden man är avstängd. Undantag från förbudet är att skriva inlägg i forumet Feedback eller att skicka PM till en moderator eller en admin gällande sin avstängning.

08. Personangrepp

Grova personangrepp, trakasserier, hot eller förtäckta hot riktade mot andra användare är förbjudet.

Denna regel är till för att undvika att användare skräms till tystnad av andra användare genom att utsättas för hot eller liknande. Det är dock en hög tolerans mot invektiv och personliga tillmälen på Flashback, vilket gör att tonen i vissa inlägg kan förefalla hård.

De inlägg som anses allvarligast är kombinationer av regel 08 och 06, det vill säga att man i samband med hotet också uppger att "jag vet vem du är" eller liknande. Regeln gäller bara för hot mot andra användare.

09. Narkotikahandel

All form av narkotikahandel (köpes, säljes, bytes, skänkes), även via PM, är förbjuden.

Det är förbjudet att fråga var man kan köpa eller sälja narkotika, då detta kan tolkas som en annons. Det är dock tillåtet att diskutera webbshoppar som säljer narkotika, och diskutera tillgången av narkotika i samhället rent allmänt. Det är också tillåtet att diskutera tillgången av narkotika i andra länder. Däremot är det förbjudet att ställa frågor kring narkotika på ett sätt som indirekt kan uppfattas som att att användaren vill köpa eller sälja narkotika, eller på annat sätt bedriva någon form av narkotikahandel via forumet.

10. Spridning av datavirus och annan skadlig kod

Att sprida länkar till datavirus eller annan skadlig kod är förbjudet om det inte görs uppenbart att länkarna är skadliga.

Denna regel är till för att förhindra spridning av virus genom att posta inlägg. Undantaget är vid diskussioner i underforumet för virus och skadlig kod, dock ska det då väldigt tydligt framgå att länkarna är skadliga.

11. Integritetskänsliga uppgifter

Det är förbjudet att posta vissa integritetskänsliga och sekretessbelagda uppgifter, vars informationsspridning saknar ett beaktansvärt allmänintresse.

Denna regel har till syfte att förhindra spridningen av synnerligen integritetskänsliga uppgifter gällande brottsoffer eller motsvarande, där det antingen finns en allvarlig hotbild, eller när det saknas ett tydligt allmänintresse av att uppgiften sprids.

Det är förbjudet, oavsett syfte, att efterfråga eller sprida uppgifter om personer med skyddade personuppgifter, om dessa uppgifter kan användas för att skada vederbörande. Exempel på sådana uppgifter är boende- eller vistelseort. Undantag är uppgifter som är allmänt kända, eller om det rör sig om uppgifter som personen själv spridit.

Det är förbjudet att posta uppenbart känsliga uppgifter om någons sexualitet eller sexualliv, om det med hänsyn till uppgiftens innehåll är ägnat att medföra allvarlig skada för den som uppgiften rör. Exempelvis detaljerade uppgifter om någons sexuella preferenser eller sexuella kontakter.

Det är förbjudet att posta uppenbart känsliga uppgifter om någons hälsotillstånd, vars spridning är ägnad att medföra kännbar skada. Exempelvis omfattande medicinsk dokumentation som typiskt sett omfattas av sträng sekretess.

Det är förbjudet att posta uppenbart känsliga uppgifter om att någon utsatts för ett allvarligt brott, om spridningen var ägnad att medföra kännbar skada för den drabbade. Med allvarligt brott avses främst sexualbrott och i vissa fall våldsbrott, men däremot inte egendomsbrott eller motsvarande.

Undantag från denna regel kan göras om det med hänsyn till syfte och övriga omständigheter finns ett legitimt samhällsintresse av att uppgifterna publiceras. Exempelvis att spridningen av uppgifterna har skett i ett granskande syfte, där intentionen varit att avslöja övergrepp mot enskilda eller motsvarande, och där uppgifterna är av central betydelse.

Övrigt

1.01. Ohörsamhet

Upprepade varningar som inte hörsammas resulterar i en avstängning.

1.02. Kvalitet framför kvantitet (KFK)

Medlemmar som motarbetar den fria debatten i forumet, genom att systematiskt publicera inlägg med för låg kvalitet eller bristande debattunderlag, blir avstängda eller bannlysta.

1.03. Åldersgräns

Åldersgränsen på Guldstaden´s Bryggeri Forum är 20 år. Underåriga användare kommer att stängas av.

1.04. Användarnamn

Användarnamn som anses vara förväxlingsbara med någon annan medlem, moderator eller admin är förbjudna.

This topic was modified 3 år sedan 3 times by Mattias Strandberg
 
Postad : 06/01/2021 7:26 e m
Share: